นาฬิกา

  เมนู

  บทความ
ปืนสวัสดิการข้าราชการ สน.สก.
 
 
มีป.3โทรสอบถาม
line : bovyg

ปืนยาว(สน.สก.)
 
 
ปืนพร้อมจ่าย มีป.3รับได้เลย

ปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)
 
 
พร้อมจ่าย มีป.3รับได้เลย

อาวุธปืนยาว+สั้น โควต้ามรดก
 
 
(อพปร.ทั่วประเทศซื้อได้ค่ะ)

ขั้นตอนขอใบอนุญาตซื้อ
 
 

เตรียมเอกสารเบิกปืนสวัสดิการ
 
 


  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  ออนไลน์

  สถิติของเว็บไซต์

ปืน,ปืนสวัสดิการ.,ปืนสวัสดิการ สน.สก.,Gunin,ปืนสวัสดิการพร้อมจ่าย,ปืนสวัสดิการรับได้เลย,ตัดสดปืนสวัสดิการ,ปืนตัดสด,Gun,ปืนสัวดิการเข้าใหม่,ปืนสวัสดิการมาแล้ว,ตัดสดปืนสวัสดิการ,ปืนสวัสดิการไม่เก็บมัดจำ,ปืนสวัสดิการสน.อส.,ปืนสวัสดิการสตช.,ปืนสวัสดิการข้าราช 

              อาวุธปืนสวัสดิการและพนักงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

 ปืนสวัสดิการโครงการ : ปืนสวัสดิการสน.สก./ปืนสวัสดิการสน.อส./ปืนสวัสดิการสตช.
ปืนสวัสดิการไม่ต้องจอง10% มีป.3รับได้เลย
สอบถามปืนสวัสดิการโทร.089-8997647086-3690756,089-7833650F.02-9546062
***************************************************************************************************
วิธีสั่งซื้อปืนสวัสดิการ
         1. ส่งใบสั่งซื้ออาวุธปืนพร้อมแนบเอกสาร

               1.1 สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรหมดอายุใช้หนังสือรับรองติดรูปถ่าย)

               1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

                1.3 สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ 1 ใบ ( ซี8 ขึ้นไปไม่ใช้ )

         2. รอใบตอบรับจากโครงการฯ  ( เพื่อนำไปทำใบป.3 /ที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน)
         3. 
ส่งป.3 ตัวจริง ทั้งฉบับ กลับมาที่โครงการฯ (กรุงเทพฯ 1 ท่อน/ต่างจังหวัด 2 ท่อน)  

          พร้อมเอกสาร 

              3.1 สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ใบ

               3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ใบ

               3.3 สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ  1( ซี8 ขึ้นไปไม่ใช้ )

               3.4  ระบุรุ่นปืน-พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       

         4 . รอแจ้งรับปืน/จ่ายเงินเต็มจำนวนวันรับปืน 

เอกสารขอป,3ปืนสวัสดิการ

        1. สำเนาบัตรข้าราชการ  

        2. สำเนาทะเบียนบ้า

         3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ตัวจริง)
         4. สำเนาใบโอนเงิน หรือ ใบตอบรับให้ร่วมโครงการปืนสวัสดิการ

         5. สำเนาป.4 (กรณีมีอาวุธปืนอยู่แล้ว)

   6. บัตรสมาชิกสนามยิงปืน (กรณีขอเพื่อการกีฬา)

โควต้าปืนสวัสดิการ

      1. ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก.  :  ป.3ระบุซื้อจาก  สวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก.
      2. ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สน.อส.  :  ป.3ระบุซื้อจาก  สวัสดิการกรมการปกครอง 
     3. ปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ป.3ระบุซื้อจาก  สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาิติ
 

*****************************************************************************************************************************************

เอกสารประกอบคําขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

 

กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

1. บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (ฉบับจริง พร้อมสําเนา) 

2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสําเนา) 

3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (รับรองตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติและเหตุผล

ความจําเป็นที่ขออนุญาตมีอาวุธปืน  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4. ผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว  ต้องเป้นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับผู้อํานวยการกอง หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

5.  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตั้งแต่ ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ระดับ

ชํานาญการพิเศษ หรือระดับ 8) ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

6. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (กรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ)

7. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรอง

จากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยวไรเฟิลทุกขนาด  

และอาวุธปืนทุกชนิด ขนาด .40 , .44 , .45 , .357)

8. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)

9. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ  ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี)  (กรณีที่ได้โอนอาวุธปืนกระบอกใด               

ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดโอน ให้แจ้งสถานีตํารวจท้องที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แล้วสําเนาบันทึก

ประจําวันดังกล่าวมาประกอบเรื่องด้วย

 

กรณีเป็นข้าราชการทหาร ตํารวจ

1. บัตรประจําตัวข้าราชการ (ฉบับจริง พร้อมสําเนา) 

2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสําเนา) 

3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (รับรองตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติและเหตุผล

ความจําเป็นที่ขออนุญาตมีอาวุธปืน  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4. ผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาอากาศเอก

นาวาเอก หรือพันตํารวจเอก ขึ้นไป

5. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาอากาศเอก นาวาเอก หรือพันตํารวจเอก

ขึ้นไป ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

6. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (กรณีขอซื้้ออาวุธปืนจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ)

7. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน  และหนังสือรับรอง

จากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา)

        /8. หลักฐาน.....-2-

8. หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)

9. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ  ที่มีอยู่ ในความครอบครอง (ถ้ามี)  (กรณีที่ได้โอนอาวุธปืนกระบอกใด               

ใหบุคคลอื่นแลวแตยังไมไดตัดโอน ใหแจงสถานีตํารวจทองที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แลวสําเนาบันทึก

ประจําวันดังกลาวมาประกอบเรื่องดวย

 

กรณีเปนประชาชนทั่วไป หรือผูประกอบอาชีพอื่น

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง พรอมสําเนา)

2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง พรอมสําเนา) 

3. หลักฐานประกอบอาชีพ  เชน

-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย  

- หากประกอบอาชีพรับจาง หรือเปนลูกจาง ตองมีหนังสือรับรองตําแหนงหนาที่เงินเดือน

จากผูมีอํานาจจัดการของกิจการนั้น หรือจากเจาของกิจการแลวแตกรณี

-  หากมิไดมีอาชีพรับจางหรือมิไดเปนลูกจาง เชน ทํานา ทําสวน ทําไร คาขายหรือเรขายของ

หรือรับเหมาตาง ๆ  โดยไมไดจดทะเบียนพาณิชย  ใหถายภาพกิจการนั้น ๆ 2-4 ภาพ ประกอบการขออนุญาต

4. หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจําเปนที่ขออนุญาตมีอาวุธปน โดยผูรับรองตองเปน

ขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป (ระดับ 6 ขึ้นไป) หากผูรับรองเปนทหาร ตํารวจ ผูนั้นตองมียศตั้งแต

พันโท นาวาอากาศโท นาวาโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป และสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรองแนบเรื่องดวย 

(หนังสือรับรองนี้ตองออกใหไวไมเกิน 6 เดือน) (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดในเว็ปไซตนี้)

5. สําเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปน ซึ่งเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 60 วัน และหนังสือรับรอง

จากสนามกีฬายิงปน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปนชนิดเดี่ยวไรเฟลทุกขนาด  

กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 , ลูกโม ขนาด .40 ,.44,.357)

6. หลักฐานแสดงวาผานการฝกอบรมการใชอาวุธปน (ถามี)

7. สําเนาหลักทรัพย  เชน สําเนาโฉนดที่ดิน  รายการเงินฝากธนาคาร (Statement)  สําเนาสมุด

บัญชีธนาคาร  หรือหลักฐานอื่น  

8. สําเนาใบ ป.4 ทุกใบ  ที่มีอยู ในความครอบครอง (ถามี)  (กรณีที่ไดโอนอาวุธปนกระบอกใด               

ใหบุคคลอื่นแลวแตยังไมไดตัดโอน ใหแจงสถานีตํารวจทองที่ เพื่อลงบันทึกประจําวัน  แลวสําเนาบันทึก

ประจําวันดังกลาวมาประกอบเรื่องดวย

************************************************************************************************************************

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE